Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze sklepu internetowego pod adresem: ​www.textilab.pl/sklep/ oraz warunki sprzedaży dostępnych produktów, w szczególności kursów edukacyjnych. Sprzedającym i właścicielem witryny oraz sklepu jest: TEXTILAB Monika Wiktorowicz z siedzibą w Łodzi (90-715) przy ul. Gdańskiej 37/3, posiadająca nr NIP: 7681801809 oraz REGON: 384041576, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej „Sprzedawcą”. Dane kontaktowe Sprzedawcy: tel: 733 132 217; adres e-mail: textilab.lodz@gmail.com

§1 Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący/Zamawiający) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W szczególności bilety w formie wirtualnej upoważniające do uczestnictwa w kursach pracowni TEXTILAB oraz inne produkty usługowe i materialne oferowane przez Sprzedającego.
 4. Towar – rzecz ruchoma lub usługa, której dotyczy Umowa Sprzedaży oferowana przez Sprzedającego.
 5. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym lub w jego ramach w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – towary i usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy ​www.textilab.pl/sklep/ – serwis internetowy za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt lub Usługę.
 9. Strona – Sprzedawca i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.textilab.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów lub usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 Postanowienia ogólne:

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Produkty oraz Usługi oferowane w sklepie, mają formę wirtualnego biletu, odbiór fizyczny/dostawa następuję podczas realizacji wydarzenia lub kursu przez Zamawiającego.
 4. Zakup biletu na szkolenie stacjonarne jest równoznaczny ze zgodą na podpisanie przed jego rozpoczęciem oświadczenia dotyczącego zasad uczestnictwa w szkoleniu oraz akceptacji dat realizacji spotkań kursowych dostępnych na stronie Produktu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia ze względów organizacyjnych w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od organizatora, o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego w celu przekazania instrukcji dotyczącej zmiany lub realizacji prawa do złożenia reklamacji.

§3 Składanie i realizacja zamówień:

 1. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki w przypadku produktów fizycznych.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres e-mail lub korespondencyjny, na który Towar ma być wysłany w przypadku zakupu takiego towaru, a nie usługi oraz numeru telefonu do celów informacyjnych.
 5. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia, względnie bezwarunkowego odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: rachunki z załącznikami, rachunki korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania rachunku w formie elektronicznej, zgodnie z ​nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przesyłania rachunków w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. Kupujący otrzymuje rachunek, fakturę VAT lub jakikolwiek inny dokument rozliczeniowy w formie elektronicznej lub papierowej.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Wszelkie postanowienia Regulaminu i zawieranych transakcji w zakresie przetwarzania danych osobowych są zgodne z ​Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail lub ciąg znaków wygenerowany przez Kupującego. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 11. Potwierdzenie uczestnictwa i booking miejsca na szkoleniach w ramach świadczonych usług pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub systemem szybkich płatności. Dostawa usługi rozpoczyna się z pierwszym dniem kursu.

§4 Koszty i termin wysyłki:

 1. W przypadku zakupu Towaru wysyłany jest pod adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić, bądź też o innych okolicznościach mających wpływ na opóźnienie w terminie realizacji zamówienia.
 2. Towar w postaci wirtualnego biletu jest dostarczany drogą elektroniczną.
 3. Towar w postaci materiałów, produktów i maszyn dostarczany jest drogą kurierską, bądź też za pośrednictwem operatora pocztowego w formie przesyłki rejestrowanej pod wskazany adres z formularza, bądź możliwy jest odbiór osobisty pod adresem siedziby Sprzedającego alternatywnie na terenie pracowni TEXTILAB.
 4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu internetowego. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” bądź „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) wybranymi przez niego w momencie dokonywania zakupu, określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§5 Płatności:

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód zakupu (rachunek/faktura VAT).
 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
 4. przelewem bankowym na rachunek bankowy sprzedawcy (przedpłata), b. za pośrednictwem serwisu DotPay;
 5. Sprzedający umożliwia płatności kartami: – Visa, – Visa Electron, – MasterCard, – MasterCard Electronic, – Maestro.
 6. Zwrot środków przy użyciu karty płatniczej, zostanie dokonany na rachunek karty użytej do płatności za pośrednictwem systemu DotPay.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest spółka DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, posiadająca nr NIP: 6342661860 oraz REGON: 240770255, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000700791.

§6 Odbiór towaru:

 1. Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od firmy kurierskiej należy sprawdzić, czy opakowanie i towar nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub osoby doręczającej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§7 Odstąpienie od umowy:

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie w formie papierowej oświadczenia przed jego upływem- z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo do odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria i elementy składowe będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji stanu produktu i jego oceny po odstąpieniu od umowy przez Kupującego, co może wiązać się z nieuwzględnieniem zwrotu całości lub części przekazanych środków pieniężnych na zakup towaru.
 4. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz decyzją Sprzedającego możliwości zwrotu nie podlegają m.in.: świadczenia usług rozpoczęte, rozumiane jako data pierwszego spotkania kursowego (wydarzenia). Jeżeli Kupujący nie poinformuje o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach i odstąpieniu od umowy najpóźniej na dwa dni robocze przed wskazaną datą kursu.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku otrzymania wirtualnego biletu, należy usunąć go ze wszelkich nośników danych.
 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta i numeru transakcji DotPay, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiony rachunek korygujący. Oryginał i kopia rachunku zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię rachunku korygującego. Po jego otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§8 Procedura reklamacji:

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 2. Klient traci uprawnienia wskazane w ustawie o prawach konsumenta oraz przepisach kodeksu cywilnego i ewentualnych innych właściwych aktach prawnych powszechnie obowiązujących, jeżeli niezwłocznie po jego otrzymaniu nie zawiadomi sklepu o tym fakcie lub w przypadkach wskazanych w poszczególnych aktach prawnych w zależności od kategorii Kupującego (osoba fizyczna, prawna, etc.). Do zachowania właściwego terminu przysługujących roszczeń niezbędne jest niezwłoczne wysłanie/poinformowanie Sprzedającego. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§9 Szkolenia i wydarzenia:

Zasady ogólne realizacji usług szkoleniowych:

 1. Miejscem realizacji usługi szkoleniowej jest TEXTILAB Monika Wiktorowicz mieszcząca się przy ul. Gdańskiej 37/3 w Łodzi. W szczególnych przypadkach możliwe jest wskazanie lokalizacji alternatywnej o czym Kupujący zostanie poinformowany z odpowiednim, jednak nie krótszym niż trzy dni wyprzedzeniem.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Pracowni oraz zasad BHP i P. Poż. obowiązującymi podczas realizacji usługi.
 3. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych przez TEXTILAB Monika Wiktorowicz oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów i w takich wypadkach wymagana jest indywidualna zgoda na możliwość utrwalenia i publikacji o czym mowa powyżej.
 4. TEXTILAB Monika Wiktorowicz będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych.
 5. Uczestnikiem może być osoba w wieku powyżej 16-stego roku życia (osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody na uczestnictwo podpisanej przez opiekuna prawnego najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu).
 6. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami tylko w obecności opiekuna prawnego bądź pedagoga/kuratora oddelegowanego lub uprawnionego do opieki nad małoletnim.

Zmiana terminu, odwołanie szkolenia przez Sprzedającego:

Sprzedający jako organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu spotkań kursowych w przypadku działania siły wyższej na którą nie miał wpływu i działania osób trzecich w sposób pośredni lub bezpośredni związanych ze Sprzedającym, a w szczególności nagłej choroby trenera, awarii lokalu oraz sprzętu. Uczestnik zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, a organizator dołoży należytych starań w wyznaczeniu terminów zastępczych. W przypadku niemożności organizacji spotkania uzupełniającego organizator zwraca kwotę proporcjonalną do ilości odwołanych spotkań.

Zmiana terminu szkolenia przez Klienta:

 1. W przypadku zakupu biletu na szkolenie Klient ma prawo do jednorazowego przeniesienia biletu na szkolenie na kolejną edycję tego samego szkolenia za zgodą Sprzedawcy z uwzględnieniem następujących warunków: – akceptacji terminów szkolenia zastępczego, – w przypadku niestawienia się na szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia bez podania przyczyny i poinformowania Sprzedającego, zakupiony bilet przepada bez obowiązku zwrotu uiszczonej należności.
 2. Wszelkie kwestie związane z ewentualnym przeniesieniem biletu wymagają indywidualnego uzgodnienia ze Sprzedawcą.

§10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych:

Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności znajdującym się na stronie internetowej, a także są zgodne z Rozporządzeniem o którym mowa w § 3 ust. 8 powyżej.

§11 Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) i innymi właściwymi, powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Datą opublikowania i ogłoszenia Regulaminu jest 10 września 2018 r. i decyzją Zarządu wchodzi on w życie w tym dniu.